Dins el procés de codificació del Dret Civil, el dia 1 de juliol de 2006 va entrar en vigor el nou Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya (DOGC nº 4640) relatiu a la propietat, que entre d'altres coses regula el règim de la propietat horitzontal amb una visió més moderna i completa que la Llei estatal de 1960.

Comporta aquesta Llei diferències respecte la Llei estatal de 1960, entre d'altres aspectes, sobre la forma, termini i contingut de les convocatòries; es modifiquen els quòrums necessaris per adoptar acords, establint com a regla general el principi de majoria reforçada; acurta el termini per impugnar els acords comunitaris; conté una nova regulació més exhaustiva de la propietat horitzontal complexa adequada als conjunts immobiliaris amb diversos edificis i zones comunitàries (piscines o zones d'us comú o d’esbarjo) i s’obliga a les urbanitzacions privades a regir-se conforme la nova legislació.

Textos legislatius complets

Regulació catalana de la propietat horitzontal CODI CIVIL DE CATALUNYA. LLIBRE CINQUÈ. Capítol III Règim jurídic de la propietat horitzontal Se...

Llei Estatal de 1960 en la seva redacció vigent Ley 49/1960, de 21 julio. PROPIEDAD HORIZONTAL (redacción vigente 09/2006) CAPITULO I Disposicio...