Dret Civil Català

Parlament de Catalunya

En aquesta secció difonem algunes novetats rellevants que el treball legislatiu del dret civil de Catalunya està incorporant a la normativa aplicable a Catalunya en virtut de les competències que el Parlament de Catalunya té atribuïdes per la Constitució Espanyola de 1978 i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006.

ARTICLE 110. COMPETÈNCIES EXCLUSIVES

1. Corresponen a la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències exclusives, de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. Correspon únicament a la Generalitat l’exercici d’aquestes potestats i funcions, mitjançant les quals pot establir polítiques pròpies.

2. El dret català, en matèria de les competències exclusives de la Generalitat, és el dret aplicable en el seu territori amb preferència sobre qualsevol altre.

ARTICLE 129. DRET CIVIL

Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució atribueix en tot cas a l’Estat. Aquesta competència inclou la determinació del sistema de fonts del dret civil de Catalunya.

matèries de regulació diferencial

prescripció i caducitat L'any 2002 es va publicar el Llibre primer del Codi Civil, que inclou les disposicions de caràcter general i que regula la prescripció i la caducitat.

propietat horitzontal Al juliol de 2006 va entrar en vigor el Llibre Cinquè relatiu a la propietat, que entre d'altres coses resula el règim de la propietat horitzontal amb una visió més moderna i completa que la Llei estatal de 1960 i les seves posteriors reformes

actio comuni dividundo El Llibre Cinquè, en regular les situacions de comunitat regula, també de forma diferencial, el sistema d'extinció de les situacions de comunitat.